top of page
  • Artboard 2_4x
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

our inspiration

จากความชื่นชอบส่วนตัวในเรื่องความงาม และการแสวงหาหนทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับตัวเอง กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญให้ แพทย์หญิงฐิติมา อินทรา เดินเข้าสู่เส้นทางสายความงามอย่างจริงจัง โดยได้เริ่มศึกษาและเรียนรู้รอบด้านอย่างเป็นระบบ ก่อนจะตกผลึกสู่การนำเสนอมิติใหม่ของการกำนัลความงามในแบบฉบับของตัวเอง