top of page
ดอกไม้และมือ

Inspiration

       จากความชื่นชอบส่วนตัวในเรื่องความงาม และการแสวงหาหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับตัวเอง กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญให้ แพทย์หญิงฐิติมา อินทรา เดินเข้าสู่เส้นทางสายความงามอย่างจริงจัง โดยได้เริ่มศึกษาและเรียนรู้รอบด้านอย่างเป็นระบบ ก่อนจะตกผลึก สู่การนำเสนอมิติใหม่ของการกำนัลความงามในแบบฉบับของตัวเอง เมื่อผสานเข้ากับความสุขในการเป็น ‘ผู้มอบ’ และการเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าใจในธรรมชาติของคนไข้ ผู้ที่เข้ามารับบริการ Dr. THITIMA Clinic จึงถือกำเนิดขึ้น ด้วยความตั้งใจจริง อันเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ เพื่อส่งต่อความงาม

“งดงามตามแบบฉบับของตัวเอง” เป็นแนวคิดสำคัญหนึ่ง ซึ่งทีมแพทย์ที่ Dr. THITIMA Clinic ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ส่วนหนึ่งเพราะแนวคิดเรื่องความงามที่ ‘สมบูรณ์แบบที่สุด’ อาจอยู่ห่างไกลกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุด เหตุนี้แนวทางการมอบความงามตามแบบฉบับของตัวเอง สำหรับบุคคลนั้นๆ เพื่อความเป็นธรรมชาติ จึงเป็นแนวทางที่เปี่ยมความหมายในทุกวันนี้ ทุกบริการที่ Dr.THITIMA Clinic กำเนิดขึ้นเพื่อให้คุณได้ค้นพบตัวเองคนใหม่ในแบบดีขึ้น และงดงามขึ้น ตามแบบฉบับของตัวเองเสมอ 

"ความเข้าใจ" และ "ความใส่ใจ" ยังเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการกำนัลความงาม รวมถึงมอบบริการต่างๆ ที่ Dr. THITIMA Clinic ด้วย โดย "ความเข้าใจ" เริ่มต้นตั้งแต่ ทีมแพทย์ที่พร้อมทำความเข้าใจในปัญหาเฉพาะบุคคล ก่อนนำเสนอแนวทางการแก้ไข ด้วยหัตถการ จนถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ และเทคโนโลยีความงามทันสมัย ซึ่งได้รับการรับรองระดับสากล ขณะเดียวกัน แนวคิดเรื่อง "ความใส่ใจ" ที่ Dr. THITIMA Clinic ก็สะท้อนผ่านบริการต่างๆ รวมถึงบุคลากรที่พร้อมให้การปรนนิบัติคุณ "ดุจคนสำคัญ"

Dr.THITIMA Clinic พร้อมเสมอ สำหรับการสรรค์สร้างความงามในแบบฉบับของตัวเอง ให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการทุกคน เพื่อให้คุณยิ้มให้กับตัวเองได้มากขึ้น รวมถึงค้นพบคุณอีกคนในมุมใหม่ที่พร้อมเผยตัวตนออกมา ซึ่งนั่นคือเป้าหมายที่เปี่ยมความสุขอย่างหนึ่งของพวกเราทุกคนที่ Dr. THITIMA Clinic เช่นกัน


 

 • Artboard 2_4x
 • Facebook
 • Instagram
รวม1.png

Dr.thitima indra

DSC09039.jpg

แพทย์หญิงฐิติมา อินทรา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ก่อตั้ง แพทย์หญิงฐิติมาคลินิกเวชกรรม (Dr.Thitima Clinic), ผู้บริหาร Thitima Cosmed, ผลิตภัณฑ์ Rejunika, ผลิตภัณฑ์ Lartima

 

 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชา อนุสาขามะเร็งวิทยา พ.ศ. 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชา อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชา อายุรศาสตร์ทั่วไป พ.ศ.2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา แพทยศาสตร์ พ.ศ.2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2559 – 2561)
   

งานบริการวิชาการการแพทย์

 • บริการทางการแพทย์คลินิกเฉพาะทางอายุรกรรม ตึกผู้ป่วยนอก  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด

 • ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 • ประธานคณะอนุกรรมการการพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาล

 • กรรมการการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • มะเร็งวิทยาอายุรแพทย์ : แพทย์พิเศษช่วยออกตรวจ ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็งทั่วไป และเคมีบำบัด แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, รับปรึกษาปัญหาจากต่างแผนก ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล

 • วิทยากรและทีมประสานงานการรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care Team)  ในเครือข่ายมะเร็งจัังหวัดอุบลราชธานี

 • วิทยากรให้กับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีให้ความรู้ทางวิชาการในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

 • วิทยากรให้ความรู้พื้นฐานงานวิจัยทางคลินิกแก่แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน ปี 1-3 แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

DSC09248.jpg
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 • กรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 • กรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 • อนุกรรมการจัดการสัมนาการปฎิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21

 • กรรมการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี 2560 

 • กรรมการเตรียมความพร้อมและการจัดสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานฯ 

 • กรรมการงานแพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข

งานสอน งานหลักสูตร

เส้นทางผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม

 • Annual Academic Meeting ‘What We Know About Aesthetic Injections’,
  Institute of Dermatology Alumni Association, 2015

 • Siriraj Laser Expert Conference (SiLEC), 2016

 • Training Course ULTRAcel Q+, 2019

 • MERZE AESTHETIC : Ultherpy 

 • MERZE AESTHETIC : Luscious Lips and Alluring Smile 

 • MEDYCELES ACADEMY : Elegant Eye and Lower Face form Basic to Advanced Injection

 • Asthetic Concept Academy : Hands-on Basic to Advanced Botox injections, Facial Design and Lipolysis Injection 

 • Asthetic Concept Academy : Hands-on Advanced Filler Level 1 

 • Asthetic Concept Academy : A Practical Guide of Basic to Advanced Lasers

 • Asthetic Concept Academy : Common Cosmetic and Dermarologic Practice 

 • Certificate of Participation ‘Basic to Advance Thread Lift’, 2020 

 • An Official MINT LIFT Certificated Practitioner, 2020

 • RELIFE MENARINI Group, Master Network Module 3, Advance Workshop for Thread Lifting

 • Certified Legitimate User, Genuine BABI products from Edencolors Based on Professional Medical Technology and Rich Clinical Experience, 

 • Biologique Recherche Certificate, 2019

 • Dermalogica Specialist Certificate, 2020

DSC04982.png
DSC05180.png

แพทย์หญิง รุจยา  ร่มเย็น

ประวัติการศึกษา 

 • แพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปี 2562)​


  ประสบการณ์การทำงาน 

 • แแพทย์ประจำนิติพลคลินิกสาขาอุบลราชธานี (ปี2563-2565)

  งานประชุม 

 • Empowering individual beauty by Restylane

 • Cadaver workshop for intensive total face anatomy by Juvederm

DSC05086.png

แพทย์หญิง ภัคสุชา อิศระภิญโญ

ประวัติการศึกษา 

 • แพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปี 2561)​


  ประสบการณ์การทำงาน 

 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 โรงพยาบาลวารินชำราบ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562)  

 • ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)

 • D’ DREAM Clinic (06/2560 – 11/2564) 

 • W Clinic (01/2561 – ปัจจุบัน)

  งานประชุม 

 • Bon-Song: Advance Botulinum toxin Injection Technique: Face and Beyond

 • Bon-Song: Cadaver Workshop at Chula Soft Cadaver Surgical Training Center

 • Galderma Aesthetics Thailand: Advance Contouring Technique for Face and Beyond

 •  MEDYCELES Medical Facial Design: “How to create truly filler lifting for youthful and lovely jawline and chin”

 • RMI: Integrative Filler part I “How to achieve Under eyes and Mid-face”

 • SAPS Academy: “Aesthetic Injectology of the Face (Advanced Filler Lower)”

DSC05544.png

แพทย์หญิงพิชญ์จุฑา จารุแพทย์

ประวัติการศึกษา 

 • แพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปี 2561) ประสบการณ์การทำงาน


  ประสบการณ์การทำงาน 

 •  แพทย์ประจำวุฒิศักดิ์คลินิก สาขาปราจีนบุรี (ปี2561)

 •  แพทย์ประจำนิติพลคลินิก (ปี2562-2566)


 • งานประชุม 

 • Cadaver workshop for intensive total face anatomy by Juvederm

 •  AMI Open House 2023 Deliver World Class Medical Education

เมื่อเราเข้าไปนั่งในใจของลูกค้าได้ด้วยความใส่ใจ เราจะได้รางวัลกลับมาเป็นรอยยิ้มเสมอ

จิราวรรณ แก้วยินดี (จ๋า)

Therapist

Therapist

DSC00839.jpg
DSC00772.jpg

รอยยิ้มความประทับใจของลูกค้า

คือหัวใจสำคัญในการทำงาน

พิมพิลา  โสวันนา (พิมพ์)

ผู้จัดการ

DSC00816.jpg

ยิ่งโตขึ้น ยิ่งต้องมีสติมากขึ้น ไตร่ตรอง พิจาราณาทุกเรื่องให้ดีก่อนพูดและตัดสินใจ ดีใจให้พอดี เสียใจให้พอดี และต้องมีความมั่นใจในหน้าที่

นิภาพร  เทพชาลี (ตุ๊กติ๊ก)

Therapist

Therapist

DSC00727.jpg
DSC00754.jpg

จะทำอะไรให้ได้ดี...ต้องทำด้วยใจรัก

Therapist

จุฬาลักษณ์  ทองผา (ฝ้าย)

สาวิตรี แก่นสาร (สาว)

เคล็ดลับความสุข คือการทำในสิ่งที่รัก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ คือการรักในสิ่งที่ทำ

DSC00846.jpg

Therapist

Therapist

DSC00794.jpg

มนทกานต์  กลิ่นหอม (เตย)

เพ็ญวิภา  ภูลา (นาง)

หากเลือกทำงานที่เรารัก จะไม่มีวันไหนที่รู้สึกว่าตัวเองต้องทำงานเลย

หลังมรสุมจะมองเห็นท้องฟ้าที่สวยงาม หลังความพยายามจะมองเห็นความสำเร็จ

bottom of page